Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.perplexus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající
Venti Media, s.r.o.
IČO: 28279549
DIČ: CZ28279549


Spisová značka: C 215626 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál: 200tis. Kč

sídlo:
5. května 780/48, Nusle, 140 00 Praha 4
Korespondenční adresa
Čestmírova 7, Praha 4 14000
e-mail: obchod@perplexus.cz


Kupující
Každá fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na základě její objednávky (buď prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetovém obchodě www.perplexus.cz nebo jiným způsobem).


Objednávání zboží
Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího a znamená bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího. Pro urychlení zpracování objednávky je nutné na všech objednávkách uvést tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího spolu s přesnou a úplnou dodací adresou a kontaktním telefonem, případně i e-mailem. Pokud jsou údaje příjemce objednávky odlišné od údajů kupujícího, je třeba toto na objednávce vyznačit. Není-li možné kupujícímu dodat objednané zboží, je ten o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu dodávky nebo objednávku zrušit. Doporučujeme zákazníkům zkontrolovat jednotlivé položky objednávky před jejím odesláním. Předejde se tím případným následným nedorozuměním.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny.


Cena zboží, platnost cen
Cena zboží je uvedena včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena. Není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat změnu ceny nebo objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Ceny v internetovém obchodě jsou vždy platné a aktuální.


Záruka
Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to e-mailem, faxem či písemnou formou na adresu prodávajícího.
Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím ze strany kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řád
Reklamace řeší zástupci společnosti Venti Media, s.r.o. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
1. Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě vrácení v původním obalu. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, které kupující se zbožím obdržel.
2. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)


Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží se vztahuje pouze na soukromé osoby (bez IČO) a to v souladu se zákonem č. 367/2000.
1. Před vrácením dodaného zboží musí kupující nejprve kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese obchod@perplexus.cz a uvést, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a jeho čísla účtu pro vrácení peněz.
2. Zboží, které bude zasláno zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (celé balení) a ve stavu, v jakém bylo převzato při dodání. Musí obsahovat doklad o koupi.
3. Po obdržení a kontrole vráceného zboží budou kupujícímu po odečtení nákladů spojených se zasláním zboží (poštovné, balné) vráceny peníze převodem na jeho účet.
4. V případě, že bude vracené zboží zasláno na dobírku, nebude přijato.
5. Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud zboží není připraveno k dodání nejpozději do 30 dní od objednání. Tato žádost musí mít písemnou formu a být zaslána elektronickou formou na adresu obchod@perplexus.cz. Toto ustanovení o zrušení objednávky se nevztahuje se na případy, kdy bylo zboží kvůli kupujícímu speciálně objednáváno s tím, že kupující byl na tuto skutečnost předem upozorněn a souhlasil s případným pozdějším dodáním. V případě platby předem je kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti vrácena částka za nedodané zboží na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena, nebo na jiný účet, který si kupující zvolí. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodů náhlé změny nákupních cen, z technických důvodů nebo jiných nepředvídatelných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude kupující neprodleně vyrozuměn formou e-mailu nebo telefonicky.

 

Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že osobní údaje kupujícího zabezpečí před zneužitím a neposkytne je v jakékoli podobě třetí osobě.
Data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, výhradně za účelem realizace dodávky objednaného zboží a také pro provedení nezbytných účetních operací, jako je vyhotovení daňového dokladu nebo identifikace platby učiněné bankovním převodem. Dále mohou být data použita pro zasílání novinek nebo obchodních sdělení prodávajícího, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení a ruší veškeré předtím zveřejněné Obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.